Author Archives: benji1472

ሕጂ ውን ካብ ግዳያት ኣቶ ምሕረትኣብ


ሕጂ ውን ካብ ግዳያት ኣቶ ምሕረትኣብ
በደላት ኣቶ ምሕረትኣብ  መቸም እዚ ኢልካ ኣይውዳእን’ዩ ሕጂ’ውን እንሆ ካብ ቃላት ተበደልቲ ስምዕዎ ምስ ሓዉን መሻርኽቱን ኮይኑ ናይ ክንደይ ሰብ ገንዘብ ከም ዝበልዐን ክንደይ ሰብ ከም ዝበደለን’ዩ ::

ሳልሳይ ክፋል 

አቶ ምሕረታብ ካብ ሕጊ ንምምላጥ ዝጥቀመሎም ዘሎ ሜላታት


አቶ  ምሕረታብ  ስዩም  ተመልሶ  አብዚ  እዋን  ካብ  ሕጊ  ንምምላጥ  ይጠቅሙኒ  ዮም  ዝብሎም  ነገራት  አነ  ጠዑይ  ሰብ  ከምዝኾንኩ  መስክሩለይ  እንዳበል  ንገለ  ብግደታ  ማለት  “ሚሽ  አነ  እዚ  ገረልካ  ኔረ  እሞ  ሕጂ  መስክረለይ  ጠዑይ  ምኹኣነይ”  ንገለ  ከአ  ቁሩብ  ቁራቦ  እንዳሃበ  እንዳታለለን  ሰባት  ክልምን  ከታልል ይወል  ምህላዉ’ዩ : አብዚ  ነገር  ከአ  አደ  ደቀይያ  ዝብላ  አብ  አስመራ  ትቅመጥ  ሰላም  ትበሃል  ንምስክርነትን  ንኻልእ  ይጠቅሙኒ  ዮም  ኢሉ  ዝኣልሞም  ነገራት  ንኽሕግዞ  ብምባል  መንነት  ወረቀታ  ሰዲዳ  : ሓንቲ  ካብቶም  መሰኻክር  ኮይና  ትተሓባበሮ  ምህላዋ’ዩ  ::ካልእ  ብገንዘብ  ጌሩ  ነቶም  ናይ  ቅድሚ  ሕጂን  ናይ  ሕጂን  ክስታቱ  ንከጥፍእ  ብዙሕ  ይጽዕር   አሎ  : ንኹሉ  ቲ  ዘቅርበሎም  ምኽንያት  ከኣ  ሰሪቖምኒ  ሰሪቕናኒ  ቀኒኦምለይ  ገንዘብ  ስለዘለኒ  ዘይወዲ  ዓዶም  ኮይነ  …..  ወዘተ  ዘይቅየራ  ምኽኒያት  :  ስለዚ  አሕዋት  እዚ  ሰብ  ከምዚ  ኢልሉ  ሰባት  በዲሉ  አታሊሉ  ገፊዑ  ክነብር  ዝሓስብ  ሕጂ  ውን  ጌና  ክቅጽሎ  ሕፍር  ከምዘይብል ተገንዚብናዮ  አሎና’ሞ   :  ሃየ  ደአ  አሕዋት  በደል  አሕዋትና  ከም  ሻላ  አይንራዮ  ::  

ሓበሬታ ካብ ግዳያት አቶ ምሕረታብ: ካልኣይ ክፋል


ሓበሬታ ካብ ግዳያት አቶ ምሕረታብ: ካልኣይ  ክፋል

Mehretab-2

 

አቶ ምህረታብ  ከም  ዝተዓዘብኩሞ  ኣብ  ዝሓለፈ :  በዘን  ክልተ  አሕዋትና  ኣይኮነን  ጀሚርዎ  ንብዙሓት  ስባት  ቅድሚኤንን  ድሕሪኤንን  ብዙሕ  በደል  ከም  ዝበደለን  ብዙሕ  ነገራት  ከም  ዝገበረን’ዩ : ከምዚ  ሕጂ  ካብ  ቃሎም  ትዕዘብዎ   አብ  ልዕሊኦም  ዝገበሮ  በደላት  ማእለያ  የብሉን  :  ሰሪሖም  ናብሮም  ከመሓይሹ : ሰሪሖም  ሰድራኦም  ክኣሊዩ : ኮታ  ነብሶም  ክኽእሉ : ንዝተበገሱ  ሰባት  ፍረ  ጻሞኦም  ክኽልክሎም  ከፈራርሖም  ከእስሮም  ክዕምጸን  ክትርኢን  ክትሰምዕን  ከለኻ  ብጣዕሚ’ዩ  ዘጉሂ  :  ገንዘብ  ሰብ  ንምድሓን  ተባሂሉ  ዝተዋጸኤ  ጠሊምካ  አብ  ረብሓካ  ምዋዓል  ብውጹዓ  ሰባት  ምውርዛይ  እንታይ  ዓይነት  ሕልና’ዩ  :  ወረ  እዚ  ጥራይ  ኣይኮነን  ክንደይ  አሎ  ዘይተነግረሉ  :  ግን  ክሳብ  መዓስ ?

እምበአር  ንሎሚ  ቁንጫል  ሓበሬታ  ካብ  ግዳያት  ዝተላእከልና  ከነካፍለኩም ካልኣይ  ክፋል

ሓዲሽ ሓበሬታ ካብ ግዳያት አቶ ምሕረታብ : ቀዳማይ ክፋል


Mehretab-2አቶ ምህረታብ  ከም  ዝተዓዘብኩሞ  ኣብ  ዝሓለፈ :  በዘን  ክልተ  አሕዋትና  ኣይኮነን  ጀሚርዎ  ንብዙሓት  ስባት  ቅድሚኤንን  ድሕሪኤንን  ብዙሕ  በደል  ከም  ዝበደለን  ብዙሕ  ነገራት  ከም  ዝገበረን’ዩ : ከምዚ  ሕጂ  ካብ  ቃሎም  ትዕዘብዎ   አብ  ልዕሊኦም  ዝገበሮ  በደላት  ማእለያ  የብሉን  :  ሰሪሖም  ናብሮም  ከመሓይሹ : ሰሪሖም  ሰድራኦም  ክኣሊዩ : ኮታ  ነብሶም  ክኽእሉ : ንዝተበገሱ  ሰባት  ፍረ  ጻሞኦም  ክኽልክሎም  ከፈራርሖም  ከእስሮም  ክዕምጸን  ክትርኢን  ክትሰምዕን  ከለኻ  ብጣዕሚ’ዩ  ዘጉሂ  :  ገንዘብ  ሰብ  ንምድሓን  ተባሂሉ  ዝተዋጸኤ  ጠሊምካ  አብ  ረብሓካ  ምዋዓል  ብውጹዓ  ሰባት  ምውርዛይ  እንታይ  ዓይነት  ሕልና’ዩ  :  ወረ  እዚ  ጥራይ  ኣይኮነን  ክንደይ  አሎ  ዘይተነግረሉ  :  ግን  ክሳብ  መዓስ ?

እምበአር  ንሎሚ  ቁንጫል  ሓበሬታ  ካብ  ግዳያት  ዝተላእከልና  ከነካፍለኩም ! ቀዳማይ  ክፋል

Part 1


2-guday-embassy-ethiopia-web-site2-guday-embassy-ethiopia-web-site-part2

 

%d bloggers like this: